سوال: چرا کوهنوردی می کنیم؟

من خودم به شخصه 100 ها بار مثل گوسفند، سرم را انداخته بودم پایین و رفته بودم کوه، ولی اصلاً نمی دانستم چرا کوهنوردی می کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>